Gestió logística i venda de palets nous i reciclats

Tel. 93 899 71 78

Gestió integral de palets

Tractament fitosanitari

LEGISLACIÓ PER AL TRACTAMENT FITOSANITARI DE PALETS I FUSTA DESTINADA A L’EMBALATGE

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta legislació té per objecte, en compliment de la Norma Internacional per a Mesures Fitosanitàries NIMF núm 15 adoptar la norma tècnica fitosanitària que han de complir els embalatges de fusta utilitzats en el comerç amb tercers països i establir el procediment administratiu per a l’obtenció d’autorització de:

Els enviaments de fusta (troncs, fusta serrada) poden estar sostinguts per material d’estiba fet de fusta del mateix tipus i qualitat que els de l’enviament, i que compleixi els mateixos requisits fitosanitaris. En aquests casos la fusta d’estiba es considerarà com a part de l’enviament i pot no considerar material d’embalatge de fusta en el context de la present legislació.

Tractament tèrmic

L’embalatge de fusta s’ha d’escalfar d’acord amb un programa específic de temps / temperatura, mitjançant el qual s’assoleixi una temperatura mínima de 56°C durant 30 minuts continus en tot el perfil de la fusta (inclosa la seva part central).

El enllistonat o separació de la fusta en capes mitjançant l’ús de llistons o llistons haurà de permetre la circulació horitzontal de l’aire per l’interior de la pila de fusta.

Es disposarà d’un sistema automatitzat de registre de temperatura amb freqüència mínima d’un registre cada 5 minuts.

La temperatura de la fusta es controlarà mitjançant l’ús de, com a mínim, tres sondes (termo resistències) introduïdes fins al centre de les peces de més gruix. Les sondes es col·locaran preferentment en els centres de les cares d’entrada i sortida d’aire de la pila, així com al centre de la càrrega.

Perquè un tractament sigui considerat com a vàlid caldrà que cap de les sondes registri, en cap moment, temperatures inferiors a 56° C durant un interval continuat de temps de 30 minuts.

Per a això es permeten forns de tractament que assoleixin les temperatures requerides. Entre els problemes del tractament tèrmic que s’esmenta es troben: la variabilitat de les propietats de la fusta; la variabilitat de les condicions de temperatura i d’humitat relativa dins dels forns de dimensions industrials i que sense cap canvi físic sobre la matèria no es pot assegurar que la fusta arriba a 56ºC per 30 minuts. Per tant, les especificacions per als forns han de ser precises i han de comptar, com a mínim, amb fluxos d’aire i de temperatura uniformes.

Palets Penedès, S.L. interessada en el problema, s’incorpora a la nostra línia de producció un forn amb una capacitat de 400 palets, per poder realitzar el tractament tèrmic assegurant a través de sensors col·locats a l’interior de la fusta, que la temperatura de 56ºC, arriba amb absoluta seguretat al cor de la mateixa, iniciant una maniobra la qual es desactiva en passar el temps seleccionat, que segons la norma és de 30 minuts.

Tot el sistema anteriorment descrit, no tindria cap valor si d’alguna manera no queda registrat, per això el nostre equip estan formats per un PC personal amb pantalla i impressora, per deixar constància del procés fitosanitari. Totes aquestes dades poden ser plasmades en un document mitjançant corbes i llistats numèrics.

tractament-fitosanitari-1 tractament-fitosanitari-2 tractament-fitosanitari-4 tractament-fitosanitari-5 tractament-fitosanitari-6 tractament-fitosanitari-7